top of page

Městská policie

Plzeň

Logo Městské policie Plzeň
Grafická šachovnice

§ 4b, zák. č. 553/1991 Sb. říká, že:
Spolehlivým pro účely tohoto zákona není ten, kdo byl v posledních 3 letech opakovaně pravomocně uznán vinným z přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku
a) na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi,
b) na úseku obrany České republiky,
c) proti veřejnému pořádku,
d) proti občanskému soužití,
e) proti majetku,
f) na úseku zemědělství, myslivosti a rybářství spáchaný tím, že úmyslně neoprávněně zasáhl do výkonu práva myslivosti nebo do výkonu rybářského práva anebo úmyslně lovil zvěř nebo chytal ryby v době hájení,
g) podle zákona o zbraních, nebo
h) podle § 28 odst. 1 nebo 2,
jestliže jeho jednání, kterým spáchal přestupek nebo které má znaky přestupku, je v rozporu s posláním strážníka podle tohoto  zákona. 

Spolehlivost prokazuje uchazeč o zaměstnání strážníka čestným prohlášením, které nesmí být starší 3 měsíců. Strážník prokazuje spolehlivost čestným prohlášením vždy k 31. prosinci kalendářního roku.

Zpět na web náboru

Co znamená být spolehlivý dle zákona O obecní policii?

bottom of page